BÁO GIÁ PHẦN MỀM MISA LEKIMA
1. Gói Lekima 299
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phần mềm MISA Lekima – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
299.000.000
Gói
Áp dụng cho:
Sở Tài chính
Bộ và các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng
Phần mềm MISA Lekima –Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2
99.000.000
VND/đơn vị/năm
Áp dụng cho:
Sở Tài chính
Bộ và các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng
2. Gói Lekima 99
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phần mềm MISA Lekima – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
99.000.000
Gói
Áp dụng cho:
Sở Giáo dục – Đào tạo
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp & PTNN
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Giáo dục – Đào tạo
Đơn vị chủ quản khác (tuyến trung ương và địa phương) có từ 20 đơn vị trực thuộc trở lên
Phần mềm MISA Lekima – Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2
29.000.000
VND/đơn vị/năm
Áp dụng cho:
Sở Giáo dục – Đào tạo
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp & PTNN
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Giáo dục – Đào tạo
Đơn vị chủ quản khác (tuyến trung ương và địa phương) có từ 20 đơn vị trực thuộc trở lên
3. Gói Lekima 29
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phần mềm MISA Lekima – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
29.000.000
Gói
Áp dụng cho:
Sở Lao động thương bình và xã hội
Sở Công thương
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Kiểm lâm
Văn phòng đăng ký QSĐ đất tỉnh
Đơn vị chủ quản khác (tuyến trung ương và địa phương) có ít hơn 20 đơn vị trực thuộc.
Phần mềm MISA Lekima – Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2
9.000.000
VND/đơn vị/năm
Áp dụng cho:
Sở Lao động thương bình và xã hội
Sở Công thương
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Kiểm lâm
Văn phòng đăng ký QSĐ đất tỉnh
Đơn vị chủ quản khác (tuyến trung ương và địa phương) có ít hơn 20 đơn vị trực thuộc.
4. Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn…
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Dịch vụ tập huấn phần mềm trực tuyến tập trung
2.000.000
Đơn vị/ Khóa
– Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 02 người/đơn vị
– Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Dịch vụ đào tạo phần mềm trực tuyến từng đơn vị
4.000.000
Đơn vị/ Khóa
– Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị (tối đa 10 người)
– Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Dịch vụ tập huấn phần mềm tập trung
4.000.000
Đơn vị/ Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
Dịch vụ đào tạo phần mềm tại đơn vị
8.000.000
Đơn vị/ Khóa
Đào tạo phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
Lưu ý:
– Khi khách hàng triển khai Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên hoặc Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được:
  • Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
  • Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
  • Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
  • Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
  • Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
– Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sau khi hết hạn bảo hành, chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên.
– Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.