BÁO GIÁ PHẦN MỀM MISA LEKIMA
1. Gói Lekima 299
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phí khởi tạo và thuê bao Phần mềm năm đầu tiên
299.000.000
VND/gói/đơn vị
Sở Tài chính
Phí thuê bao Phần mềm hàng năm tính từ năm thứ 2
99.000.000
VND/đơn vị/năm
Sở Tài chính
2. Gói Lekima 99
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phí khởi tạo và thuê bao Phần mềm năm đầu tiên
99.000.000
VND/gói/đơn vị
16 Bộ và Đơn vị chủ quản trực thuộc Bộ
04 Cơ quan ngang Bộ
Tổng cục Thi hành án dân sự
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Sở Giáo dục – Đào tạo
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp & PTNN
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Giáo dục – Đào tạo
Đơn vị chủ quản khác có từ 20 đơn vị trực thuộc trở lên
Phí thuê bao Phần mềm hàng năm tính từ năm thứ 2
29.000.000
VND/đơn vị/năm
16 Bộ và Đơn vị chủ quản trực thuộc Bộ
04 Cơ quan ngang Bộ
Tổng cục Thi hành án dân sự
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Sở Giáo dục – Đào tạo
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp & PTNN
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Giáo dục – Đào tạo
Đơn vị chủ quản khác có từ 20 đơn vị trực thuộc trở lên
3. Gói Lekima 29
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phí khởi tạo và thuê bao Phần mềm năm đầu tiên
29.000.000
VND/gói/đơn vị
Thi hành án dân sự tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Sở Lao động thương bình và xã hội
Sở Công thương
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng − Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Kiểm lâm
Văn phòng đăng ký QSĐ đất tỉnh
Phí thuê bao Phần mềm hàng năm tính từ năm thứ 2
9.000.000
VND/đơn vị/năm
Thi hành án dân sự tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Sở Lao động thương bình và xã hội
Sở Công thương
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng − Sở Tư pháp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Kiểm lâm
Văn phòng đăng ký QSĐ đất tỉnh
Đơn vị chủ quản khác có dưới 20 đơn vị trực thuộc
Lưu ý:
Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó.
4. Phí dịch vụ đào tạo/ tập huấn triển khai
Gói dịch vụ Đơn giá Đối tượng
Phí dịch vụ tập huấn triển khai trực tuyến tập trung
2.000.000
VND/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm.
Phí dịch vụ đào tạo trực tuyến từng đơn vị
4.000.000
VND/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người).
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm.
Phí dịch vụ tập huấn triển khai trực tiếp tập trung
4.000.000
VND/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 2 người/đơn vị).
Phí dịch vụ đào tạo trực tiếp tại đơn vị
8.000.000
VND/đơn vị/khóa
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày (tối đa 10 người).